Els Drets Humans, en un cop d’ull

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

CAT:

Els drets humans, en un cop d’ull

Els drets humans són aquells drets que corresponen a tota persona simplement per la seva condició humana i que protegeixen valors com la dignitat, la igualtat o la llibertat. La principal característica dels drets humans és que són iguals per a tothom, independentment de la raça, sexe, idioma, religió, orientació sexual, situació econòmica o qualsevol altre circumstància personal o social. Són irrevocables – tot i que alguns drets es poden suspendre temporalment en situacions d’emergència -, són inalienables – no és poden vendre ni cedir a canvi de res – i irrenunciables: encara que vulguis, no pots renunciar als drets que et són inherents com a persona.

Tot i que la idea dels drets humans és molt antiga i hi ha hagut múltiples declaracions i reconeixements de drets al llarg de la història, la concepció actual d’aquests la trobem en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, la qual no té efectes vinculants, però ha donat lloc a dos tractats internacionals d’obligat compliment:

 • El pacte internacional de drets civils i polítics, que reconeix, entre altres, el dret a l’autodeterminació dels pobles, el dret a la vida, la prohibició de la tortura i l’esclavitud, el dret a un judici just o el dret a la llibertat d’expressió. Aquest pacte estableix bàsicament obligacions immediates que tenen els Estats: estan obligats a no torturar, a permetre la llibertat d’expressió, a no detenir ningú arbitràriament… des del mateix moment en que accepten el tractat. Al tractar-se d’obligacions directes, d’elles se’n deriven drets fàcilment justiciables: és a dir, fàcilment reclamables davant un tribunal de justícia. Imaginem que la policia em deté sense cap motiu i em dóna una pallissa a comissaria: podré al·legar davant un tribunal que l’Estat ha vulnerat dos drets humans que estava clarament obligat a respectar en tot cas.
 • El pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals,  on s’estableixen drets com el dret al treball, a l’educació pública, a la sanitat… Els Estats estan tècnicament obligats a garantir aquests drets un cop ratifiquen el tractat, però no es tracta d’obligacions inmmediates – com el dret a la llibertat d’expressió – sinó d’obligacions progressives: els Estats han de fer tot el que estigui a les seves mans per garantir a tothom el dret a l’educació, sanitat, vivenda…etc., en funció dels recursos econòmics dels que disposi. Per aquest motiu, és molt més difícil reclamar aquests drets davant dels tribunals. Puc demandar a l’Estat a la justícia perquè no m’està proporcionant una sanitat pública de qualitat? És més complicat que en el cas dels drets civils i polítics. No obstant, això s’ha aconseguit en l’àmbit del dret a la vivenda, tant en l’àmbit europeu (quan el Tribunal d’Estrasburg va obligar a Espanya a parar l’enderrocament d’una casa) com davant de les Nacions Unides (el Comité de Drets econòmics, socials i culturals va donar la raó a una ciutadana espanyola que havien desnonat de casa seva).

Existeixen més tractats internacionals d’obligat compliment en matèria de drets humans en temes més específics, com ara la Convenció per l’eliminació de la discriminació contra la dona, la Convenció per l’eliminació de la discriminació racial, la Convenció dels drets de l’infant o la Convenció contra la tortura.

Tots aquests tractats són, en efecte, d’obligat compliment per als països que els ratifiquen. Perquè, aleshores, es segueixen produint vulneracions de drets humans cada dia en tots els racons del món? En primer lloc, perquè ningú pot obligar a un Estat a ratificar un tractat de drets humans. L’element caracterísitic que defineix als Estats en el sistema actual és la sobirania, és a dir, el poder que té un país per decidir per a ell mateix sense – tècnicament – interferències d’altres països. Per tant, ningú pot forçar a un Estat sobirà a signar i ratificar un determinat tractat. Això permet que països com la Xina o Qatar no hagin ratificat el pacte de drets civils i polítics, o que els Estats Units no hagin ratificat el pacte de drets econòmics, socials i culturals. En segon lloc, fins i tot els Estats que han ratificat els tractats vulneren en ocasions els drets humans que – en teoria – estan obligats a respectar. I això succeeix perquè, tot i que existeixen mecanismes de supervisió per controlar que els Estats compleixin les seves obligacions de Drets Humans, aquests mecanismes no sempre donen eines suficients com per forçar als Estats a actuar d’una determinada manera ni poden cobrir totes les vulneracions que tenen lloc.

Tot i això, s’ha aconseguit passar comptes als Estats per les seves vulneracions de drets humans gràcies a mecanismes com:

 • Els òrgans de la ONU encarregats de supervisar el compliment dels tractats, com ara el Comité de Drets Humans, que supervisa el compliment del pacte de drets civils i polítics a través dels informes periòdics dels Estats; o el Consell de Drets Humans, que s’encarrega de fer una Revisió Periòdica Universal sobre la situació dels drets humans a cadascun dels Estats membres de la ONU.
 • El Tribunal Europeu de Drets Humans (on  poden acudir els ciutadans dels països del Consell d’Europa si consideren que s’han vulnerat els seus drets). Les sentències d’aquest tribunal són vinculants per als Estats, solen incloure una indemnització per a la víctima de la vulneració de drets i han aconseguit en diverses ocasions canviar la legislació d’un determinat país per fer-la complir amb els estàndards de drets humans. Espanya, per exemple, ha estat condemnada diverses vegades per vulneracions de drets humans per part d’aquest tribunal.
 • La Cort Penal Internacional, organisme internacional que funciona de manera independent, s’encarrega de jutjar als individus responsables de cometre vulneracions massives i extremadament greus dels Drets Humans, en concret: els crims de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat. Des de la seva creació l’any 1998, la Cort ha dut a terme diversos judicis i ha condemnat individus com el militar congolès Thomas Lubanga, condemnat per actes com el reclutament de nens soldat, entre altres crims de guerra.
 • Nombrosos avanços s’han aconseguit en els tribunals nacionals de cada país, els quals estan obligats a aplicar també els estàndars internacionals de Drets Humans als casos que els ocupen. En el cas de l’Estat espanyol – com en molts altres països – els tribunals estan obligats a tenir en compte la Declaració Universal de drets humans i tots els tractats que ha ratificat Espanya en aquesta matèria a l’hora d’interpretar la llei. Per tant, no cal acudir a un tribunal internacional ni a un organisme de la ONU: qualsevol persona pot al·legar una vulneració dels seus drets humans davant de qualsevol tribunal nacional.

A banda de totes aquestes institucions, existeixen nombroses ONG’s que treballen per la promoció i defensa dels drets humans, com Amnistia Internacional o Human Rights Watch. La seva tasca principal és realitzar campanyes de sensibilització davant de situacions concretes on els drets humans són vulnerats, les quals solen tenir un notable poder d’influència a l’hora de crear pressions polítiques per revertir aquestes situacions.


 

ESP:

Los derechos humanos, de un vistazo

Los derechos humanos son aquellos derechos que corresponden a toda persona simplemente por su condición humana y que protegen valores como la dignidad, la igualdad o la libertad. La principal característica de los derechos humanos es que son iguales para todos, independientemente de la raza, sexo, idioma, religión, orientación sexual, situación económica o cualquier otra circunstancia personal o social. Son irrevocables – aunque algunos derechos pueden suspenderse temporalmente en situaciones de emergencia -, son inalienables – no se pueden vender ni ceder a cambio de nada – e irrenunciables: aunque quieras, no puedes renunciar a los derechos que te son inherentes como persona.

Aunque la idea de los derechos humanos es muy antigua y ha habido múltiples declaraciones y reconocimientos de derechos a lo largo de la historia, la concepción actual de estos la encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual no tiene efectos vinculantes, pero ha dado lugar a dos tratados internacionales de obligado cumplimiento:

 • El pacto internacional de derechos civiles y políticos, que reconoce, entre otros, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la esclavitud, el derecho a un juicio justo o el derecho a la libertad de expresión. Este pacto establece básicamente obligaciones inmediatas que tienen los Estados: están obligados a no torturar, a permitir la libertad de expresión, a no detener a nadie arbitrariamente … desde el mismo momento en que aceptan el tratado. Al ser obligaciones directas, de ellas se desprenden derechos fácilmente justiciables: es decir, fácilmente reclamables ante un tribunal de justicia. Imaginemos que la policía me detiene sin ningún motivo y me da una paliza en comisaría: podré alegar ante un tribunal que el Estado ha vulnerado dos derechos humanos que estaba claramente obligado a respetar en todo caso.
 • El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, donde se establecen derechos como el derecho al trabajo, a la educación pública, la sanidad … Los Estados están técnicamente obligados a garantizar estos derechos una vez ratifican el tratado, pero no se trata de obligaciones inmediatas – como el derecho a la libertad de expresión – sino de obligaciones progresivas: los Estados deben hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar a todos el derecho a la educación, sanidad, vivienda … etc., en función de los recursos económicos de los que disponga. Por este motivo, es mucho más difícil reclamar estos derechos ante los tribunales. ¿Puedo demandar al Estado ante la justicia porque no me está proporcionando una sanidad pública de calidad? Es más complicado que en el caso de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, esto se ha conseguido en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito europeo (cuando el Tribunal de Estrasburgo obligó a España a parar el derribo de una casa) como ante las Naciones Unidas (el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales dio la razón a una ciudadana española a la que habían desahuciado de su casa).

Existen más tratados internacionales de obligado cumplimiento en materia de derechos humanos en temas más específicos, como la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención para la eliminación de la discriminación racial, la Convención de los derechos del niño o la Convención contra la tortura.

Todos estos tratados son, en efecto, de obligado cumplimiento para los países que los ratifican. ¿Porqué, entonces, se siguen produciendo vulneraciones de derechos humanos cada día en todos los rincones del mundo? En primer lugar, porque nadie puede obligar a un Estado a ratificar un tratado de derechos humanos. El elemento caracterísitico que define a los Estados en el sistema actual es la soberanía, es decir, el poder que tiene un país para decidir por sí mismo sin – técnicamente – interferencias de otros países. Por lo tanto, nadie puede forzar a un Estado soberano a firmar y ratificar un determinado tratado. Esto permite que países como China o Qatar no hayan ratificado el pacto de derechos civiles y políticos, o que los Estados Unidos no hayan ratificado el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. En segundo lugar, incluso los Estados que han ratificado los tratados vulneran en ocasiones los derechos humanos que – en teoría – están obligados a respetar. Y esto sucede porque, aunque existen mecanismos de supervisión para controlar que los Estados cumplan sus obligaciones de derechos humanos, estos mecanismos no siempre dan herramientas suficientes como para forzar a los Estados a actuar de una determinada manera ni pueden cubrir todas las vulneraciones que tienen lugar.

Sin embargo, se ha logrado pasar cuentas a los Estados por sus vulneraciones de Derechos Humanos gracias a mecanismos como:

 • Los órganos de la ONU encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del pacto de derechos civiles y políticos a través de los informes periódicos de los Estados; o el Consejo de Derechos Humanos, que se encarga de hacer una Revisión Periódica Universal sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU.
 • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (donde pueden acudir los ciudadanos de los países del Consejo de Europa si consideran que se han vulnerado sus derechos). Las sentencias de este tribunal son vinculantes para los Estados, suelen incluir una indemnización para la víctima de la vulneración de derechos y han conseguido en varias ocasiones cambiar la legislación de un determinado país para hacerla cumplir con los estándares de derechos humanos. España, por ejemplo, ha sido conenada varias veces por vulneraciones de derechos humanos por parte de este tribunal.
 • La Corte Penal Internacional, organismo internacional que funciona de manera independiente, se encarga de juzgar a los individuos responsables de cometer vulneraciones masivas y extremadamente graves de los derechos humanos, en concreto: los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde su creación en 1998, la Corte ha llevado a cabo varios juicios y ha condenado individuos como el militar congoleño Thomas Lubanga, condenado por actos como el reclutamiento de niños soldado, entre otros crímenes de guerra.
 • Numerosos avances se han logrado en los tribunales nacionales de cada país, los cuales están obligados a aplicar también los estándares internacionales de Derechos Humanos en los casos que los ocupan. Un ejemplo de eso fue la legalización del matrimonio igualitario en Estados Unidos gracias a una sentencia de su Tribunal Supremo. En el caso de España – como en muchos otros países – los tribunales están obligados a tener en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados que ha ratificado España en la materia a la hora de interpretar la ley. Por tanto, no es necesario acudir a un tribunal internacional ni a un organismo de la ONU: cualquier persona puede alegar una vulneración de sus derechos humanos ante cualquier tribunal.

Aparte de todas estas instituciones, existen numerosas ONG que trabajan por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Su tarea principal es realizar campañas de sensibilización ante situaciones concretas donde los Derechos Humanos son vulnerados, las cuales suelen tener un notable poder de influencia a la hora de crear presiones políticas para revertir estas situaciones.

 

 

Anuncis