Un “botó vermell” contra la tortura

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

“No, a Espanya no es tortura, excepte en casos molt excepcionals, que en tot cas són investigats degudament.” Aquesta és la versió oficial del govern de l’Estat. Versió que, no obstant, ha estat qüestionada per nombroses organitzacions de drets humans, tribunals internacionals i òrgans de la ONU, que apunten a que Espanya té un problema amb les tortures i maltractaments policials. La crua realitat és que, si bé els casos de tortura no són la norma general, tampoc són “casos aïllats”, i el pitjor és que gairebé sempre els responsables en surten impunes. Gairebé totes les denúncies de les víctimes acaben en una absolució dels agents policials.

La ONU i diverses organitzacions ho tenen clar: a Espanya sí es tortura

 Segons dades de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, en els últims onze anys s’han registrat ni més ni menys que 7.500 casos de tortures o maltractaments a l’Estat espanyol. Aquesta violència es produeix especialment per part d’agents policials en casos de detinguts en manifestacions i contra col·lectius minoritaris o de migrants. Segons alerten fonts de la Coordinadora, la falta de sancions als responsables ve donada en gran mesura per la por de les víctimes a denunciar les tortures.

Les Nacions Unides s’han fet ressò del problema diverses vegades. El Relator de la ONU contra la tortura ha afirmat que la pràctica de tortures a Espanya és “més que esporàdica i incidental” i que en cap cas es pot considerar que les denuncies per tortures i maltractaments són una “invenció” de les víctimes – tal i com argumenta sovint el govern espanyol -. En concret, el Relator va demanar a Espanya la derogació del règim d’incomunicació dels detinguts. Aquest règim permet mantenir a una persona detinguda completament aïllada durant un temps prolongat, situació que facilita els casos de violència policial contra ella. Les Nacions Unides s’han lamentat també dels casos de tortures ocorreguts en els CIE (Centres  d’Internament d’Estrangers).

Amnistia Internacional, per la seva banda, ha publicat diversos informes, com l’anomenat Sal en la herida, on es posen de manifest no només els casos de tortura i maltractament institucional en si, sinó també el greu problema de la impunitat: molts d’aquests casos queden en l’oblit sense una investigació efectiva, i una absència gairebé total de condemnes als responsables. Segons l’informe, aquesta impunitat podria venir donada per la intimidació que s’exerceix sobre les persones que han estat víctimes de violència institucional per tal de que no ho denunciïn, però també a causa d’informes mèdics incomplets o inexactes o per la falta d’imparcialitat en les investigacions.

A més, el Comité Europeu per a la Prevenció de la Tortura ha reclamat a Espanya que respongui davant el problema dels maltractaments per part de la policia. El Comité cita, en els seus informes, diversos testimonis de pallisses per part d’agents policials, i recalca que es van trobar pals i bats de beisbol a les comissaries de la Guàrdia Civil quan el Comité les va visitar.

Tot això per no mencionar que, des de l’any 2010, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat fins a vuit vegades a l’Estat espanyol per no investigar adequadament el casos de tortura per part de les forces policials.

El sistema SIRECOVI: un botó d’alarma en cas de tortura

 Davant aquesta greu problemàtica, El Consell de l’Advocacia Catalana ha signat recentment un conveni amb la Universitat de Barcelona per a la creació d’un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional a través d’internet, anomenat SERICOVI. A través d’aquest servei, gestionat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), els casos de maltractaments i tortures policials es poden denunciar a través de la seva mateixa pàgina web. Aquestes denúncies donaran inici a un seguit d’actuacions, que giraran bàsicament entorn a la comunicació dels casos a organismes nacionals i internacionals per a la protecció de drets humans. Per exemple, en cas que una persona denunciï que ha estat víctima de maltractaments en una presó a Catalunya, SIRECOVI es posarà el contacte amb l’Administració penitenciària catalana, així com amb diverses organitzacions de drets humans a nivell estatal i europeu per tal de donar a conèixer el cas i poder exercir pressió a les autoritats competents.

Aquest breu vídeo explica de manera senzilla i visual el funcionament de SIRECOVI.

Segons el director del OSPDH, Iñaki Rivera, aquest sistema implicarà la creació d’un “botó vermell” que s’activarà tan bon punt la víctima de tortures o maltractaments ho comuniqui. Aquest sistema compta amb l’aval del Relator de la ONU contra la tortura, i tot i que de moment només està en funcionament a Catalunya, es preveu la seva ampliació a tot el territori de l’Estat.


ESP:

Un “botón rojo” contra la tortura en España

“No, en España no se tortura, salvo en casos muy excepcionales, que en todo caso son investigados debidamente.” Esta es la versión oficial del gobierno del Estado. Versión que, sin embargo, ha sido cuestionada por numerosas organizaciones de derechos humanos, tribunales internacionales y órganos de la ONU, que apuntan a que España tiene un problema con las torturas y malos tratos policiales. La cruda realidad es que, si bien los casos de tortura no son la norma general, tampoco son “casos aislados”, y lo peor es que casi siempre los responsables salen impunes. Casi todas las denuncias de las víctimas terminan en una absolución de los agentes policiales.

La ONU y diversas organizaciones lo tienen claro: en España sí se tortura

Según datos de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en los últimos once años se han registrado nada menos que 7.500 casos de torturas o malos tratos en España. Esta violencia se produce especialmente por parte de agentes policiales en casos de detenidos en manifestaciones y contra col • lectivos minoritarios o de migrantes. Según alertan fuentes de la Coordinadora, la falta de sanciones a los responsables viene dada en gran medida por el miedo de las víctimas a denunciar las torturas.

Las Naciones Unidas han hecho eco del problema varias veces. El Relator de la ONU contra la tortura ha afirmado que la práctica de torturas en España es “más que esporádica e incidental” y que en ningún caso se puede considerar que las denuncias por torturas y malos tratos son una “invención” de las víctimas – tal y como argumenta a menudo el gobierno español -. En concreto, el Relator pidió a España la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos. Este régimen permite mantener a una persona detenida completamente aislada durante un tiempo prolongado, lo que facilita los casos de violencia policial contra ella. Las Naciones Unidas han lamentado también los casos de torturas ocurridos en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros).

Amnistía Internacional, por su parte, ha publicado varios informes, como el llamado Sal en la herida, donde se ponen de manifiesto no sólo los casos de tortura y maltrato institucional en sí, sino también el grave problema de la impunidad: muchos de estos casos quedan en el olvido sin una investigación efectiva, y una ausencia casi total de condenas a los responsables. Según el informe, esta impunidad podría venir dada por la intimidación que se ejerce sobre las personas que han sido víctimas de violencia institucional para que no lo denuncien, pero también debido a informes médicos incompletos o inexactos o por la falta de imparcialidad en las investigaciones.

Además, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha reclamado a España que responda ante el problema de los malos tratos por parte de la policía. El Comité cita, en sus informes, varios testigos de palizas por parte de agentes policiales, y recalca que se encontraron palos y bates de béisbol en las comisarías de la Guardia Civil cuando el Comité las visitó.

Todo ello por no mencionar que, desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta ocho veces en España por no investigar adecuadamente los casos de tortura por parte de las fuerzas policiales.

El sistema SIRECOVI: un botón de alarma en caso de tortura

Ante esta grave problemática, El Consejo de la Abogacía Catalana ha firmado recientemente un convenio con la Universidad de Barcelona para la creación de un sistema de registro, comunicación y alerta de casos de violencia institucional a través de internet, llamado SERICOVI. A través de este servicio, gestionado por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), los casos de malos tratos y torturas policiales se pueden denunciar a través de su misma página web. Estas denuncias darán inicio a una serie de actuaciones, que girarán básicamente en torno a la comunicación de los casos a organismos nacionales e internacionales para la protección de derechos humanos. Por ejemplo, en caso de que una persona denuncie que ha sido víctima de malos tratos en una prisión en Cataluña, SIRECOVI se pondrá el contacto con la Administración penitenciaria catalana, así como con diversas organizaciones de derechos humanos a nivel estatal y europeo para dar a conocer el caso y poder ejercer presión a las autoridades competentes.

Este breve vídeo explica de manera sencilla y visual el funcionamiento de SIRECOVI.

Según el director del OSPDH, Iñaki Rivera, este sistema implicará la creación de un “botón rojo” que se activará en cuanto la víctima de torturas o malos tratos lo comunique. Este sistema cuenta con el aval del Relator de la ONU contra la tortura, y aunque de momento sólo está en funcionamiento en Cataluña, se prevé su ampliación a todo el territorio del Estado.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s