Refugiats LGBT

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

El terme “refugiats” és, per desgràcia, extremadament comú i recurrent a dia d’avui en tots els mitjans de comunicació i a gairebé tots els debats sobre temes d’actualitat. L’èxode de persones que fugen de la guerra de Síria ha posat el tema dels refugiats al centre de l’actualitat política i mediàtica. No obstant, el terme “refugiat” com a tal es va establir l’any 1951 en la Convenció de Ginebra que aprovava l’Estatut del Refugiat. Segons aquest text internacional, tenen aquesta consideració les persones que fugen del seu país d’origen per “motius fundats de ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques”. Des de llavors, milions de persones a tot el món que sofrien persecucions al seu país han estat considerades com a refugiades i han obtingut la protecció que el Dret internacional els garanteix.

Homofòbia d’Estat i refugiats

És poc conegut, no obstant, el cas de persones que han de fugir del seu país a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Són els que podríem anomenar refugiats LGBT (acrònim utilitzat per a designar el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals). En una gran part dels països existeix encara el que s’anomena “homofòbia d’Estat”, és a dir, Estats que castiguen i persegueixen el col·lectiu LGBT des de les seves institucions. A dia d’avui, 83 països practiquen encara aquesta homofòbia d’Estat, els quals podrien classificar en tres grups:

  1. Els que, en les seva legislació penal, castiguen de forma directa les relacions sexuals o afectives entre persones del mateix sexe. Dins aquest grup d’Estats, els que castiguen més brutalment al col·lectiu LGBT són aquells països que apliquen l’anomenada llei islámica o sharia. Els exemples més atroços serien estats com Iran, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudan, Nigèria o Somàlia, on el simple fet de ser homosexual es castiga amb la pena de mort. A aquesta llista negra s’hi ha de sumar els territoris d’Iraq i Síria controlats per Estat Islàmic, on regeix una estricta aplicació de la sharia. En països com Síria, si la situació ja és dramàtica per a la majoria de la població, el col·lectiu LGBT sofreix per partida doble: són víctimes de la guerra civil però també són perseguits a causa de la seva condició sexual, tant per part govern de Bassar Al-Assad com per part d’Estat Islàmic en les zones controlades per aquest.
  2. Els països que discriminen els seus ciutadans en funció de la seva orientació sexual: per exemple, els que marquen una edat mínima diferent per prestar consentiment a una relació sexual en funció de si aquesta és entre persones del mateix o de diferent sexe – així ho estableix la llei a Grècia i al Canadà – o la prohibició de que persones LGBT puguin servir a l’exèrcit, com és el cas de Xipre o Corea del Sud.
  3. Estats que aproven lleis “antipropaganda”, eufemisme utilitzat per denominar aquelles lleis que impedeixen el dret a la llibertat d’expressió del col·lectiu LGBT. És el conegut cas de Rússia, on el juny de 2013 es va aprovar la polèmica llei federal contra la “propaganda homosexual”, que sanciona actes d’expressió com podrien ser les manifestacions relacionades amb el dia de l’Orgull Gai o determinats llibres, pel·lícules o esdeveniments culturals relacionats amb la diversitat sexual.

El cas més rellevant per a la temàtica d’aquest article és el primer, és a dir, el dels països que persegueixen i castiguen directament al col·lectiu LGBT. En molts casos, la violència exercida contra aquest col·lectiu és tan greu que acaba forçant a les víctimes a haver d’abandonar el país com a única opció per a sobreviure, i per a viure en plena llibertat sense por a les represàlies. Aquestes persones poden, doncs, ésser considerades com a refugiades.

La legislació internacional protegeix els refugiats LGBT

Els principis de Yogyakarta, adoptats l’any 2007 per a concretar l’aplicació de la legislació internacional de Drets Humans en relació a la orientació sexual i la identitat de gènere estableixen, entre d’altres, el dret a sol·licitar i obtenir asil contra les persecucions basades en aquests motius. En altres paraules, insta a atorgar la condició de refugiats a les persones que són perseguides per pertànyer al col·lectiu LGBT. Això implica que un Estat no pot expulsar ni extraditar a una persona que, en cas de ser retornada al seu país d’origen, es pot veure subjecta a persecucions, tortura, o qualsevol mena de tracte inhumà o degradant per motiu de la seva orientació sexual o identitat de gènere.

Posteriorment, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va publicar unes Directrius per a atorgar l’Estatut de Refugiat al col·lectiu LGBT. Aquest reconeixement es faria en base a l’article 1A(2) de la Convenció de Ginebra i del seu Protocol de Nova York de 1967, el qual estableix que el terme refugiat s’ha d’aplicar a tota persona que fugi del seu país d’origen a causa del temor de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques. Aquest “fundat temor de ser perseguit” s’ha d’entendre, segons les directrius de l’ACNUR, com una greu amenaça a la vida o la llibertat, entre d’altres. Aquests danys poden provenir no només de l’aplicació efectiva de lleis homòfobes a la persona en concret, sinó també per la simple existència d’aquestes lleis, la qual ja suposa un risc per al col·lectiu.

La majoria de les sol·licituds d’asil per raó de la orientació sexual i/o la identitat de gènere es solen acceptar per entendre que s’ha complert el motiu de “persecució per pertinença a un determinat grup social”. No obstant, també és possible atorgar la condició de refugiat a aquestes persones en base a que són perseguides per les seves opinions polítiques (seria el cas d’activistes que lluiten contra l’homofòbia de l’Estat) o per motius religiosos (Estats on la religió té un pes important i on es considera que la diversitat sexual és contraria als valors religiosos predominants).

A nivell estatal, Espanya va incloure l’any 2009 la orientació sexual com a motiu explícit de reconeixement de la condició de refugiat en la Llei 12/2009, d’Asil. No obstant, i com veurem a continuació, tota aquesta protecció internacional i estatal no sempre es correspon amb l’efectiva protecció que es dóna en la pràctica als refugiats LGBT.

Protecció efectiva: problemes pràctics

La Comissió espanyola d’ajuda al refugiat (CEAR) ha posat de manifest en diverses ocasions l’escàs nombre de resolucions d’asil favorables en casos de persones que fugen d’una persecució per motius d’orientació sexual o identitat de gènere en el seu país d’origen.

Cal tenir en compte que el primer pas per a reconèixer la condició de refugiat en aquests casos és determinar si el sol·licitant pertany o no realment al col·lectiu LGBT. En moltes ocasions, el problema és la ocultació inicial per part del potencial refugiat sobre la seva orientació sexual. Aquesta tendència a ocultar pot venir donada per la por a que, si després la sol·licitud és denegada, i per tant la persona és retornada el seu país, aquesta pugui sofrir greus represàlies ja que la seva condició sexual ja haurà estat revelada.

Un altre argument sovint utilitzat per a denegar l’asil a aquesta classe de persones refugiades és l’anomenat “requisit de discreció”: moltes persones LGBT veuen denegades les seves sol·licituds d’asil sota l’argumentació de que poden evitar la persecució en el seu país d’origen si mantenen oculta la seva orientació sexual o identitat de gènere. Entitats com ACNUR ja han deixat clar que aquest requisit de discreció és contrari a l’Estatut del Refugiat, a la normativa europea i a la legislació espanyola en matèria d’asil, a més de constituir una vulneració del dret a viure lliurement d’acord amb les preferències sexuals i la identitat de gènere pròpies de l’individu.

Organitzacions com ORAM (Organization for Refuge, Asylum and Migration) afirmen que moltes de les ONGs que ofereixen assistència a refugiats a nivell mundial no estan correctament informades ni preparades per atendre a persones que  fugen d’una persecució al seu país a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Això ha provocat un cercle viciós: molts refugiats LGBT ja no acudeixen a aquestes organitzacions, i això fa que moltes d’aquestes ONGs hagin començat a difondre, erròniament, que la persecució per motius d’orientació sexual o identitat de gènere no és un motiu per demanar asil ni obtenir la condició de refugiat.

Ara que el debat sobre la crisi dels refugiats està ben present en la opinió pública, hom pot pensar que la resposta innata de qualsevol ésser humà davant d’algú que demana ajuda, que necessita un refugi perquè està essent perseguit al seu país, sigui obrir-li les portes i oferir-li protecció. En aquesta idea es basa el dret a l’asil, però sembla que estem lluny de la seva efectiva aplicació universal. Avui, els refugiats LGBT es troben davant una doble batalla: la lluita pel dret a l’asil a nivell mundial, per una banda; i el combat contra la homofòbia, per l’altra. Queda molt camí per recórrer en totes dues.


ESP:

Refugiados LGBT

El término “refugiados” es, por desgracia, extremadamente común y recurrente a día de hoy en todos los medios de comunicación y en casi todos los debates sobre temas de actualidad. El éxodo de personas que huyen de la guerra de Siria ha puesto el tema de los refugiados en el centro de la actualidad política y mediática. No obstante, el término “refugiado” como tal se estableció en 1951 en la Convención de Ginebra que aprobaba el Estatuto del Refugiado. Según este texto internacional, tienen esta consideración las personas que huyen de su país de origen por “motivos fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas“. Desde entonces, millones de personas en todo el mundo que sufrían persecuciones en su país han sido consideradas como refugiadas y han obtenido la protección que el Derecho internacional les garantiza.

Homofobia de Estado y refugiados

Es poco conocido, sin embargo, el caso de personas que tienen que huir de su país debido a su orientación sexual o identidad de género. Son los que podríamos llamar refugiados LGBT (acrónimo utilizado para designar el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). En una gran parte de los países existe todavía lo que se llama “homofobia de Estado“, es decir, Estados que castigan y persiguen el colectivo LGBT desde sus instituciones. A día de hoy, 83 países practican todavía esta homofobia de Estado, los cuales se podrían clasificar en tres grupos:

  1. Los que, en las su legislación penal, castigan de forma directa las relaciones sexuales o afectivas entre personas del mismo sexo. Dentro de este grupo de Estados, los que castigan más brutalmente al colectivo LGBT son aquellos países que aplican la llamada ley islámica o sharia. Los ejemplos más atroces serían estados como Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, Nigeria o Somalia, donde el simple hecho de ser homosexual se castiga con la pena de muerte. A esta lista negra hay que sumar los territorios de Irak y Siria controlados por Estado Islámico, donde rige una estricta aplicación de la sharia. En países como Siria, si la situación ya es dramática para la mayoría de la población, el colectivo LGBT sufre por partida doble: son víctimas de la guerra civil pero también son perseguidos a causa de su condición sexual, tanto por parte gobierno de Bassar Al Assad como por parte de Estado Islámico en las zonas controladas por éste.
  2. Los países que discriminan a sus ciudadanos en función de su orientación sexual: por ejemplo, los que marcan una edad mínima diferente para prestar consentimiento a una relación sexual en función de si ésta es entre personas del mismo o de diferente sexo – así lo establece la ley en Grecia y en Canadá – o la prohibición de que personas LGBT puedan servir en el ejército, como es el caso de Chipre o Corea del Sur.
    3. Estados que aprueban leyes “antipropaganda”, eufemismo utilizado para denominar aquellas leyes que impiden el derecho a la libertad de expresión del colectivo LGBT. Es el conocido caso de Rusia, donde en junio de 2013 se aprobó la polémica ley federal contra la “propaganda homosexual”, que sanciona actos de expresión como podrían ser las manifestaciones relacionadas con el día del Orgullo Gay o determinados libros, películas o eventos culturales relacionados con la diversidad sexual.

El caso más relevante para la temática de este artículo es el primero, es decir, el de los países que persiguen y castigan directamente al colectivo LGBT. En muchos casos, la violencia ejercida contra este colectivo es tan grave que termina forzando a las víctimas a tener que abandonar el país como única opción para sobrevivir, y para vivir en plena libertad sin miedo a las represalias. Estas personas pueden, pues, ser consideradas como refugiadas.

La legislación internacional protege a los refugiados LGBT

Los principios de Yogyakarta, adoptados en 2007 para concretar la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género establecen, entre otros, el derecho a solicitar y obtener asilo contra las persecuciones basadas en estos motivos. En otras palabras, insta a otorgar la condición de refugiados a las personas que son perseguidas por pertenecer al colectivo LGBT. Esto implica que un Estado no puede expulsar ni extraditar a una persona que, en caso de ser devuelta a su país de origen, se puede ver sujeta a persecuciones, tortura, o cualquier tipo de trato inhumano o degradante por motivo de su orientación sexual o identidad de género.

Posteriormente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó unas Directrices para otorgar el Estatuto de Refugiado al colectivo LGBT. Este reconocimiento se haría en base al artículo 1A (2) de la Convención de Ginebra y de su Protocolo de Nueva York de 1967, el cual establece que el término refugiado debe aplicarse a toda persona que huya de su país de origen a causa de temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Este “fundado temor de ser perseguido” debe entenderse, según las directrices del ACNUR, como una grave amenaza a la vida o la libertad, entre otros. Estos daños pueden provenir no sólo de la aplicación efectiva de leyes homófobas a la persona en concreto, sino también por la simple existencia de estas leyes, la cual ya supone un riesgo para el colectivo.

La mayoría de las solicitudes de asilo por razón de la orientación sexual y / o la identidad de género se suelen aceptar por entender que se ha cumplido el motivo de “persecución por pertenencia a un determinado grupo social”. No obstante, también es posible otorgar la condición de refugiado a estas personas en base a que son perseguidas por sus opiniones políticas (sería el caso de activistas que luchan contra la homofobia del Estado) o por motivos religiosos (Estados donde la religión tiene un peso importante y donde se considera que la diversidad sexual es contraria a los valores religiosos predominantes).

A nivel estatal, España incluyó en 2009 la orientación sexual como motivo explícito de reconocimiento de la condición de refugiado en la Ley 12/2009, de Asilo. Sin embargo, y como veremos a continuación, toda esta protección internacional y estatal no siempre se corresponde con la efectiva protección que se da en la práctica a los refugiados LGBT.

Protección efectiva: problemas prácticos

La Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR) ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el escaso número de resoluciones de asilo favorables en casos de personas que huyen de una persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género en el su país de origen.

Hay que tener en cuenta que el primer paso para reconocer la condición de refugiado en estos casos es determinar si el solicitante pertenece o no realmente al colectivo LGBT. En muchas ocasiones, el problema es la ocultación inicial por parte del potencial refugiado sobre su orientación sexual. Esta tendencia a ocultar puede venir dada por el miedo a que, si después la solicitud es denegada, por lo que la persona es devuelta a su país, ésta pueda sufrir graves represalias ya que su condición sexual ya habrá sido revelada.

Otro argumento a menudo utilizado para denegar el asilo a esta clase de personas refugiadas es el llamado “requisito de discreción“: muchas personas LGBT ven denegadas sus solicitudes de asilo bajo la argumentación de que pueden evitar la persecución en su país de origen si mantienen oculta su orientación sexual o identidad de género. Entidades como ACNUR ya han dejado claro que este requisito de discreción es contrario al Estatuto del Refugiado, a la normativa europea ya la legislación española en materia de asilo, además de constituir una vulneración del derecho a vivir libremente de acuerdo con las preferencias sexuales y la identidad de género propias del individuo.

Organizaciones como ORAM (Organization for Refuge, Asylum and Migration) afirman que muchas de las ONGs que ofrecen asistencia a refugiados a nivel mundial no están correctamente informadas ni preparadas para atender a personas que huyen de una persecución en su país debido de su orientación sexual o identidad de género. Esto ha provocado un círculo vicioso: muchos refugiados LGBT ya no acuden a estas organizaciones, y esto hace que muchas de estas ONGs hayan comenzado a difundir, erróneamente, que la persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género no es un motivo para pedir asilo ni obtener la condición de refugiado.

Ahora que el debate sobre la crisis de los refugiados está bien presente en la opinión pública, se puede pensar que la respuesta innata de todo ser humano ante alguien que pide ayuda, que necesita un refugio porque está siendo perseguido en su país, sea abrirle las puertas y ofrecerle protección. En esta idea se basa el derecho al asilo, pero parece que estamos lejos de su efectiva aplicación universal. Hoy, los refugiados LGBT se encuentran ante una doble batalla: la lucha por el derecho al asilo a nivel mundial, por un lado; y el combate contra la homofobia, por el otro. Queda mucho camino por recorrer en ambas batallas.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s