La llei Mordassa, a Estrasburg

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

Llei mordassa” és l’apel·latiu que s’ha donat a una de les lleis més controvertides aprovades pel Partit Popular la passada legislatura aprofitant la seva majoria absoluta. Es tracta de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. L’apel·latiu “Llei Mordassa” respon a les múltiples restriccions que aquesta llei imposa a la llibertat d’expressió i d’informació.  A tall d’exemple, aquesta llei té la facultat d’hipotecar de per vida amb multes de fins a 600.000 euros a qui organitzi una manifestació no autoritzada davant del Congrés dels Diputats,  o sancionant amb multes de fins a 30.000 euros actes com els denominats “escraches”, també les concentracions per evitar desnonaments, o la ‘utilització no autoritzada’ d’imatges o dades personals de membres de la policia.

Precisament l’article 36 punt 23 de la controvertida llei, el qual tipifica com a infracció greu aquesta “utilització no autoritzada” d’imatges on apareguin agents policials, és el que ha portat diversos mitjans de comunicació a interposar una demanda contra l’anomenada “Llei mordassa” davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. Cal remarcar que la Llei de seguretat ciutadana ja va ser objecte d’un recurs davant el Tribunal Constitucional espanyol per part de tots els grups parlamentaris de l’oposició. En aquest recurs d’inconstitucionalitat s’al·legaven fins a dotze vulneracions de drets fonamentals reconeguts en la Constitució per part d’aquesta llei. Ara, però, l’anomenada Llei mordassa s’haurà d’enfrontar també a un recurs davant del Tribunal d’Estrasburg. Recordem que aquest Tribunal és competent per a conèixer de presumptes vulneracions de drets recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans per part d’Estats que han ratificat tal conveni. En un principi, qualsevol persona nacional d’aquests Estats pot interposar-hi una demanda, però l’article 34 del Conveni també ho permet fer a una organització no governamental o qualsevol grup de particulars que es consideri víctima d’una vulneració de drets humans.

Així doncs, fent ús d’aquesta última possibilitat, els diaris “Ahotsa” (Navarra), La Directa (Barcelona) y Diagonal (Madrid), juntament amb la coalició de defensa dels Drets Humans “Defender a Quien Defiende”, van decidir demandar a Espanya davant el Tribunal d’Estrasburg per l’aprovació de la “Llei Mordassa”. La demanda, però, no la interposen com a víctimes directes de l’aplicació d’aquesta llei en un cas concret – com és habitual – sinó que la presenten com a “víctimes potencials“, és a dir, sense que hagin arribat a ser sancionades per cap acte concret en base a la Llei de seguretat ciutadana.

Cal dir que, al contrari del que passa en aquest cas, la gran majoria de demandes que arriben al Tribunal d’Estrasburg provenen d’individus que, havent esgotat tots els recursos judicials possibles en el seu país, acudeixen a aquesta Cort Internacional al·legant que han estat víctimes directes d’una vulneració de drets humans per part del seu Estat. No obstant, la possibilitat de demandar com a víctima potencial, tot i que menys habitual, no és inèdita. Alguns exemples són el cas Dudgeon contra el Regne Unit, o el cas Klass contra Alemanya. 

Cal dir que, encara que els demandants en aquest cas ho facin com a “víctimes potencials”,  la realitat és que el diari navarrès Ahotsa va estar prop de ser una víctima directa. Així, el 30 de setembre de 2015 els periodistes d’aquest diari van rebre una advertència de la Delegació del Govern espanyol a Navarra en el que se’ls acusava d’haver enregistrat un vídeo on apareixien agents de la policia en un operatiu a la Taberna Ezpala. Des de la seu governamental, se’ls va advertir que podrien haver comès una infracció molt greu, i els recomanava que evitessin futurs fets com aquest d’ara endavant. Aquesta advertència és al·legada en la demanda a Estrasburg per fonamentar que la Llei de seguretat ciutadana suposa una amenaça real per als drets dels mitjans de comunicació que demanden.

Els motius d’aquests mitjans de comunicació per acudir a la Cort d’Estrasburg són evidents: la Llei de seguretat ciutadana dificulta enormement la labor dels periodistes a l’amenaçar-los amb una multa de fins a 30.000 euros per captar imatges dels agents de la policia en manifestacions i d’altres actes produïts en espais públics. Imatges que, per altra banda, han servit en molts casos com a prova per a condemnar determinats abusos policials. És per això que el col·lectiu de periodistes podria ser considerat com a possible “víctima potencial” de la Llei de seguretat ciutadana.

La demanda en qüestió es basa en una vulneració, per part de la polèmica llei, dels articles 10 i 13 del Conveni Europeu de Drets Humans (dret a la llibertat d’expressió i dret a un recurs efectiu).  Així, la demanda considera que la llibertat d’expressió s’està vulnerant no només pel fet de preveure una multa per difondre imatges de la policia, sinó també per l’arbitrarietat del precepte que preveu la sanció. L’article és limita a establir que es sancionarà “l’ús” de les imatges, sense concretar si per “ús” s’entén captació, reproducció en directe, publicació… Segons argumenten els demandants, aquesta arbitrarietat podria portar a una “autocensura” dels periodistes: com que no queda clar quina és la conducta exacta que es sanciona, podrien optar per abstenir-se en molts casos de fer fotografies i informar sobre determinats fets “per si de cas”, per la por a ser multats. La pròpia demanda argumenta que aquest temor respon a un perill real: l’amenaça d’una multa que pot anar fins als 30.000 euros pot posar en perill l’existència de mitjans de comunicació amb poc pressupost – com són els diaris demandants – donat que se’ls pot multar tantes vegades com notícies publiquin.

Segons els mitjans de comunicació que subscriuen aquesta demanda, el seu objectiu és tornar a posar sota el “focus públic” la vulneració de drets humans que implica l’encara vigent Llei de seguretat ciutadana.

 


 

ESP:

La Ley Mordaza, a Estrasburgo

“Ley mordaza” es el apelativo que se ha dado a una de las leyes más controvertidas aprobadas por el PP la pasada legislatura aprovechando su mayoría absoluta. Se trata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. El apelativo “Ley Mordaza” responde a las múltiples restricciones que esta ley impone a la libertad de expresión y de información. A modo de ejemplo, esta ley tiene la facultad de hipotecar de por vida con multas de hasta 600.000 euros a quien organice una manifestación no autorizada ante el Congreso, o sancionando con multas de hasta 30.000 euros actos como los denominados “escraches”, también las concentraciones para evitar desahucios, o la utilización no autorizada ‘de imágenes o datos personales de miembros de la policía.

Precisamente el artículo 36 punto 23 de la controvertida ley, que tipifica como infracción grave esta “utilización no autorizada” de imágenes donde aparezcan agentes policiales, es lo que ha llevado varios medios de comunicación a interponer una demanda contra la llamada “Ley mordaza” ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que remarcar que la Ley de seguridad ciudadana ya fue objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional español por parte de todos los grupos parlamentarios de la oposición. En este recurso de inconstitucionalidad se alegaban hasta doce vulneraciones de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución por parte de esta ley. Ahora, sin embargo, la llamada Ley mordaza deberá enfrentarse también a un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Recordemos que este Tribunal es competente para conocer de presuntas vulneraciones de derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de Estados que han ratificado dicho convenio. En un principio, cualquier persona nacional de estos Estados puede interponer una demanda, pero el artículo 34 del Convenio también lo permite hacer a una organización no gubernamental o cualquier grupo de particulares que se considere víctima de una vulneración de derechos humanos .

Así pues, haciendo uso de esta última posibilidad, los diarios “Ahotsa” (Navarra), La Directa (Barcelona) y Diagonal (Madrid), junto con la coalición de defensa de los Derechos Humanos “Defender a Quien Defiende”, decidieron demandar en España ante el Tribunal de Estrasburgo por la aprobación de la “Ley Mordaza”. La demanda, sin embargo, no la interponen como víctimas directas de la aplicación de esta ley en un caso concreto – como es habitual – sino que la presentan como “víctimas potenciales“, es decir, sin que hayan llegado a ser sancionadas por ningún acto concreto en base a la Ley de seguridad ciudadana.

Hay que decir que, al contrario de lo que ocurre en este caso, la gran mayoría de demandas que llegan al Tribunal de Estrasburgo provienen de individuos que, habiendo agotado todos los recursos judiciales posibles en su país, acuden a esta Corte Internacional alega alegando que han sido víctimas directas de una vulneración de derechos humanos por parte de su estado. No obstante, la posibilidad de demandar como víctima potencial, aunque menos habitual, no es inédita. Algunos ejemplos son el caso Dudgeon contra el Reino Unido, o el caso Klass contra Alemania.

Hay que decir que, aunque los demandantes en este caso lo hagan como “víctimas potenciales”, la realidad es que el diario navarro Ahotsa estuvo cerca de ser una víctima directa. Así, el 30 de septiembre de 2015 los periodistas de este diario recibieron una advertencia de la Delegación del Gobierno en Navarra en el que se les acusaba de haber grabado un vídeo donde aparecían agentes de la policía en un operativo en la Taberna Ezpala. Desde la sede gubernamental, se les advirtió que podrían haber cometido una infracción muy grave, y les recomendaba que evitaran futuros hechos como este en adelante. Esta advertencia es alegada en la demanda en Estrasburgo para fundamentar que la Ley de seguridad ciudadana supone una amenaza real para los derechos de los medios de comunicación que demandan.

Los motivos de estos medios de comunicación para acudir a la Corte de Estrasburgo son evidentes: la Ley de seguridad ciudadana dificulta enormemente la labor de los periodistas al amenazarles con una multa de hasta 30.000 euros para captar imágenes de los agentes de la policía en manifestaciones y otros actos producidos en espacios públicos. Imágenes que, por otra parte, han servido en muchos casos como prueba para condenar determinados abusos policiales. Es por ello que el colectivo de periodistas podría ser considerado como posible “víctima potencial” de la Ley de seguridad ciudadana.

La demanda en cuestión se basa en una vulneración, por parte de la polémica ley, los artículos 10 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la libertad de expresión y derecho a un recurso efectivo). Así, la demanda considera que la libertad de expresión se está vulnerando no sólo por el hecho de prever una multa por difundir imágenes de la policía, sino también por la arbitrariedad del precepto que prevé la sanción. El artículo se limita a establecer que se sancionará “el uso” de las imágenes, sin concretar si por “uso” se entiende captación, reproducción en directo, publicación … Según argumentan los demandantes, esta arbitrariedad podría llevar a una “autocensura” de los periodistas: como no queda claro cuál es la conducta exacta que se sanciona, podrían optar por abstenerse en muchos casos de hacer fotografías e informar sobre determinados hechos “por si acaso”, por miedo a ser multados . La propia demanda argumenta que este temor responde a un peligro real: la amenaza de una multa que puede ir hasta los 30.000 euros puede poner en peligro la existencia de medios de comunicación con poco presupuesto – como son los diarios demandantes – dado que se les puede multar tantas veces como noticias publiquen.

Según los medios de comunicación que suscriben esta demanda, su objetivo es volver a poner bajo el “foco público” la vulneración de derechos humanos que implica la todavía vigente Ley de seguridad ciudadana.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s